การทำ User Acceptance Test ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้ังที่ 2 (งวดงานที่ 3)

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ดำเนินการ การทำ User Acceptance Test ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้ังที่ 2 (งวดงานที่ 3)  ณ ห้อง E-Testing 3 และ 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดืจิทัลจำนวน 2 รุ่น
❤️รุ่นที่ 1 วันที 31 มีค. 63
เวลา 08.30-16.30 น.
กลุ่มหน่วยงานใน สนง.อธิการบดี
และเลขานุการผู้บริหารระดับสูง โครงการต่างๆ
รุ่นที่ 2 วันที่ 1 เมย.63
เวลา 08.30-16.30 น.
กลุ่ม สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน
และจากหน่วยงานอื่นที่ขอสลับวัน
โดยมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล. บันทึกประวัติการตรวจคัดกรองและมีมาตรการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
 มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ที่กรมอนามัย สธ.กำหนดไว้ โดยเคร่งครัดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกท่าน ในช่วงเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19
ใช้การอบรมออนไลน์ โดยวิทยากรจะอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Room
กระจายความหนาแน่นผู้เข้าร่วม โดยเว้นระยะการนั่ง 1.5-2 เมตร
ระบายอากาศให้ถ่ายเทเป็นระยะ
ทำความสะอาดห้องอบรมก่อนใช้งานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
จัดเจลล้างมือไว้สำหรับผู้เข้าร่วม
มีจนท.จากศูนย์การแพทย์ให้ความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภมิร่างกาย ณ จุดลงทะเบียน
การยืนเข้าแถวลงทะเบียนให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
ผู้รับการอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเข้าอบรม
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมนำปากกามาเอง