การปรับระบบการให้บริการรับฝากและนำส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดให้ปรับระบบการให้บริการรับฝากและนำส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากเดิมวันละ 2 รอบ เป็น วันละ 1 รอบ  ให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานอันเป็นผลสัมฤทธิ์จากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการงานสำนักงาน หรือระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปแบบสำนักงานดิจิทัล ไร้กระดาษ (Paperless Office)  พนักงานและผู้บริหารใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) ในกระบวนงานจัดทำหนังสือทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การจัดทำ การรับ-ส่ง การเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณา/ขอความเห็น การสั่งการ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ โดยเริ่มใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นมา  จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานสำนักงานเป็นระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล  ส่งผลให้การจัดทำหนังสือเป็นเอกสาร (กระดาษ) ลดลงตามไปด้วย  ในการนี้ งานสารบรรณและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณได้นำปริมาณงานและภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกันมาวิเคราะห์และปรับรูปแบบใหม่  เช่น การส่งเรื่องให้ผู้บริหารที่อาคารบริหารได้ทุกวัน  การส่งเอกสารไปยัง นมป.กท. ได้ทุกวัน  การให้บริการได้ทุกหน่วยงานในทุกวัน  ระยะทางและเวลาในการเดินทาง ปริมาณงานที่ลดลง  เป็นต้น   โดยเริ่มออกจากอาคารบริหาร  เวลา 09.30 น. และให้บริการครบรอบ ณ อาคารบริหาร  ในเวลา 15.00 น.  เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบรูปแบบการให้บริการที่ปรับใหม่และวางแผนการเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร หรือส่งให้หน่วยงานอื่นได้ถูกต้องและทันตามกำหนด โดยจะเริ่มบริการวันละ 1 รอบ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้