การฝากส่งเอกสารภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย

                                                            ประจำปีงบประมาณ 2563

1.ตุลาคม 2562
2.พฤศจิกายน 2563
3.ธันวาคม 2563
4.มกราคม 2563
5.กุมภาพันธ์ 2563
6.มีนาคม 2563
7.เมษายน 2563
8.พฤษภาคม 2563
9.มิถุนายน 2563
10.กรกฎาคม 2563
11.สิงหาคม 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ตุลาคม 2561
2.พฤศจิกายน 2561
3.ธันวาคม 2561
4.มกราคม 2562
5.กุมภาพันธ์ 2562
6.มีนาคม 2562
7.เมษายน 2562
8.พฤษภาคม 2562
9.มิถุนายน 2562
10.กรกฎาคม 2562
11.สิงหาคม 2562
12.กันยายน 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ตุลาคม 2560

2. พฤศจิกายน 2560

3. ธันวาคม 2560

4. มกราคม 2561

5. กุมภาพันธ์ 2561

6. มีนาคม 2561

7. เมษายน 2561

8.พฤษภาคม 2561

9.มิถุนายน 2561

10.กรกฎาคม 2561

11.สิงหาคม 2561

12.กันยายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

1.ตุลาคม 2559

2.พฤศจิกายน 2559

3.ธันวาคม 2559

4.มกราคม 2560

5.กุมภาพันธ์ 2560

6.มีนาคม 2560

7.เมษายน 2560

8.พฤษภาคม 2560

9. มิถุนายน 2560

10. กรกฎาคม 2560

11. สิงหาคม 2560

12. กันยายน 2560

 

ประจำปีงบประมาณ 2559

1.ตุลาคม 2558

2.พฤศจิกายน 2558

3.ธันวาคม 2558

4.มกราคม 2559

5.กุมภาพันธ์ 2559

6.มีนาคม 2559

7.เมษายน 2559

8.พฤษภาคม 2559

9.มิถุนายน 2559

10.กรกฎาคม 2559

11.สิงหาคม 2559

12.กันยายน 2559