การเป็นเจ้าภาพประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดทั้งวันมีกิจกรรม
-ประชุมนายอำเภอ @ห้องโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร
-ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง(คกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครฯ)@หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
– ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนระดับจังหวัด/เขต/ภาคในนครศรีธรรมราช@หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี