กิจกรรมกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานหน้าที่  ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย จนถึงวันที่เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนปฏิบัติการวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโมคลาน พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ และจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้เกษียณผ่านสื่อออนไลน์และบริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารบริหาร ซึ่งบุคลากรของส่วนอำนวยการและสารบรรณ ที่เกษียณอายุ คือ นางทัศนีย์  จิตแจ่ม ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนท่านแรกที่เข้ามาปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มวล. ให้เกียรติกล่าวกตเวทิตาจิต พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างดีเสมอมา พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุด้วย

สำหรับรายนามผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ             สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ             สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท            สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

5.อาจารย์นทมน กลิ่นมณี                                   สำนักวิชาศิลปศาสตร์

6.นายอาคม จิตร์พาณิชย์                                   ส่วนนิติการ

7.นางภัทรพร เพชรวรพันธ์                                 ส่วนพัสดุ

8.นายณัฐพร แตงอ่อน                                       ส่วนอาคารสถานที่

9.นางทัศนีย์ จิตแจ่ม                                        ส่วนอำนวยการและสารบรรณ