ส่วนอำนวยการ

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม  2563  ณ อาคารพลศึกษา และวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยทำหน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ