กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00