focus group สำนักวิชาวิศวกรรมฯ

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน Doms สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรม Focus Group กับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ DOMS มีบุคคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digital Transformation เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด จึงได้นำ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้การสั่งการของผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถรับส่งหนังสือและเอกสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานทำได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมากต่อปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) โดยเมื่อวันพุธที่ 1  กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4  โดยได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพใน 4 ด้าน 1.ความรู้เกี่ยวกับระบบ Doms  2.พฤติกรรมการใช้งาน 3.การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 4.ปัญหาการใช้งานระบบ   เพื่อจะได้นำผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาประมวลในการ นำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี

Focus Group สำนักวิชาวิศวหรรมศาสตร์