กิจกรรมวันดินโลก

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาดูแลสวนวลัยลักษณ์  ณ ศาลาคู่ สวนวลัยลักษณ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561