กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของส่วนอำนวยการและสารบรรณ

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารวิจัย  มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานและนำการบรรยาย  โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และางสิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม  วัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อนำผลสรุปที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว มาใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น