กิจกรรมให้ทานไฟ

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563