กิจกรรม Big Cleaning 5ส

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่1 ในวันที่ 21 พ.ย.2561  ณ โถงกลางไทยบุรี