กิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ อาคารไทยบุรี