ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS (Digital Office Management System) ผ่านโปรแกรม @Workplace form facebook ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกดที่นี่
https://walailak.workplace.com/work/landing/input/…

หมายเหตุ : WU DOMS ย่อมาจาก Walailak University Digital Office Management System เป็น กลุ่มจัดตั้งเป็นทางการโดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นช่องทางสื่อสาร หารือ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติงานที่ดี เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) การปรับแปลงการทำงานสู่ระบบ Digital ฯลฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และเป็น กลุ่มขับเคลื่อน OKRs การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นโยบาย Smart University และมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลก