งานเลี้ยงรับรองกงศุลจีนประจำจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช’

งานช่วยนักบริหารและงานประชุม  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เตรียมความพร้อมงานเลี้ยงต้อนรับรองกงศุลจีนประจำจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บ้านพักรับรอง  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562