งานไปรษณีย์

ประเภทการให้บริการ
1.การให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตท่าศาลา 111 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
     
ที่ตั้ง อาคารเรียนรวม 4 (ไทยบุรี)
วันเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
* วันเสาร์ วันอาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย ปิดทำการ

 

การคัดแยกและนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย
การดำเนินการ 8.30 น. รับมอบถุงไปรษณีย์ที่ส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัย ณ ปณจ.ท่าศาลา    
8.30-10.30 น. คัดแยก ณ ที่ทำการ ปณอ.มวล.
10.30-12.00 น. นำจ่าย ที่งานธุรการของหน่วยงานที่ระบุหน้าซอง
13.00-16.30 น. นักศึกษามารับ ณ ที่ทำการ ปณอ.มวล.
นำจ่ายที่ที่ปรึกษาหอพักประจำหอทีระบุหน้าซอง (กรณีเป็นจดหมายธรรมดา)

 

2.การบริการจัดส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์ ไปยังหน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์

 

เลือกวิธีส่งโดย นำส่งที่ ปณอ.ท่าศาลา 111 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ก่อนเวลา 11.00 น. หากเลยเวลานี้
จะส่งให้ในวันถัดไป
นำส่งที่งานสารบรรณและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ก่อนเวลา 9.00 น.
 (กรณีส่งส่วนตัวรับเฉพาะจดหมายที่ปิดผนึกตราไปรษณียากรเรียบร้อยแล้ว)
ส่งที่พนักงานธุรการซึ่งรับผิดชอบในการฝากส่งเอกสารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรอฝากกับ
พนักงาน เดินเอกสาร ช่วงเวลา 10.00-12.00 และ14.00-16.30 น. เพื่อนำส่งในวันถัดไป
 

 

3.การบริการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 

เลือกวิธีส่งโดย นำส่งที่งานสารบรรณและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  (รอบเช้าก่อน
10.00 น.  รอบบ่ายก่อน 14.00 น.)
ส่งที่พนักงานธุรการซึ่งรับผิดชอบในการฝากส่งเอกสารของแต่หน่วยงาน
   (ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.30 น.)
นำส่งด้วยตนเอง

 

4.การบริการจัดส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์ผ่านระบบขนส่งภายนอก
ไปยัง นปม.กท. หน่วยงานภายนอก 

 

เลือกวิธีส่งโดย นำส่งที่งานสารบรรณและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและไปรษณีย์ ก่อน เวลา 14.00 น.
ส่งที่พนักงานธุรการซึ่งรับผิดชอบในการฝากส่งเอกสารของแต่หน่วยงาน
(ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.30 น.)