Home / งานไปรษณีย์

งานไปรษณีย์

ประเภทการให้บริการ

 
 

1.การให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตท่าศาลา 111 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

     

ที่ตั้ง อาคารเรียนรวม 4
วันเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  * วันเสาร์ วันอาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย ปิดทำการ

 

การคัดแยกและนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย

การดำเนินการ 11.00 น.  รับมอบถุงไปรษณีย์ที่ส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัย ณ ปณจ.ท่าศาลา    
  12.00 น. – 14.00 น.  คัดแยก ณ ที่ทำการ ปณอ.มวล.
  14.00 น. – 16.30 น. นำจ่าย ที่งานธุรการของหน่วยงานที่ระบุหน้าซอง
    นักศึกษามารับ ณ ที่ทำการ ปณอ.มวล.
    นำจ่ายที่ที่ปรึกษาหอพักประจำหอทีระบุหน้าซอง (กรณีเป็นจดหมายธรรมดา)
     


 

2.การบริการจัดส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์ ไปยังหน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์

 

เลือกวิธีส่งโดย  นำส่งที่ ปณอ.ท่าศาลา 111 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ก่อนเวลา 10.00 น. หากเลยเวลานี้ 
   จะส่งให้ในวันถัดไป
   นำส่งที่งานบริหารธุรการและไปรษณีย์ ส่วนสารบรรณและอำนวยการ ก่อนเวลา 9.00 น.
 

 (กรณีส่งส่วนตัวรับเฉพาะจดหมายที่ปิดผนึกตราไปรษณียากรเรียบร้อยแล้ว)

   ส่งที่พนักงานธุรการซึ่งรับผิดชอบในการฝากส่งเอกสารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรอฝากกับ 
   พนักงาน เดินเอกสาร ช่วงเวลา 10.00-12.00 และ14.00-16.30 น. เพื่อนำส่งในวันถัดไป
   หมายเหตุ กรณีส่งส่วนตัว เพิ่มวิธีส่งได้โดยส่งทางตู้ไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัย
   

 

3.การบริการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 

เลือกวิธีส่งโดย  นำส่งที่งานบริหารธุรการและไปรษณีย์ ส่วนสารบรรณและอำนวยการ  (รอบเช้าก่อน
   10.00 น.  รอบบ่ายก่อน 14.00 น.)
   ส่งที่พนักงานธุรการซึ่งรับผิดชอบในการฝากส่งเอกสารของแต่หน่วยงาน
   (ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.30 น.)
   นำส่งด้วยตนเอง


 

4.การบริการจัดส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์ผ่านระบบขนส่งภายนอก
ไปยัง นปม.กท. หน่วยงานภายนอก และการจัดส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์
ไปยังศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฏร์ธานี

 

เลือกวิธีส่งโดย  นำส่งที่งานบริหารธุรการและไปรษณีย์ ส่วนสารบรรณและอำนวยการ ก่อน เวลา 14.00 น.
   ส่งที่พนักงานธุรการซึ่งรับผิดชอบในการฝากส่งเอกสารของแต่หน่วยงาน  
   (ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.30 น.)
   
Facebook Comments