จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 บุคลากรของส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจ Self Audit โดยคณะกรรมการ 5ส ของส่วน  และรองรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัย

ิbigclean