จัดประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลฯ

เมื่อวัน17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมตุมปัง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ส่วนอำนวยการและสารบรรณ)  จัดประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Office Management System : DOMs) โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง