ต้อนรับคณะจากญี่ปุ่น

จัดเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  โดยงานอำนวยการและการประชุม จัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงต้อนรับอาคารค่ำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน Showa University ประเทศญี่ปุ่น  มีอาจารย์ 3 คน นักศึกษา 14 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  ณ บ้านพักรับรอง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆ
ซึ่งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Showa University (THE WUR 2023: 1201–1500) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแนวหน้าทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยตกลงดำเนินกิจกรรม Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพผ่านการกรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีอาจารย์ 3 คน และนักศึกษา 14 คน จาก Showa Univesity เดินทางมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาของทั้งสองสำนักวิชา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2566 โดยมีศูนย์กิจการนานาชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการฯ
ต้อนรับคณะจากญี่ปุ่น
ต้อนรับคณะญี่ปุ่น
ต้อนรับคณะจากญี่ปุ่น