ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบ doms

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และทีมผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป   เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจระบบงานในส่วนที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม และร่วมรับฟัง/แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ (นางโสภิดา พัฒน์ทอง) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Zoom รวมทั้งมีตัวแทนหน่วยงานที่มีการใช้งานระบบ Doms ในการบริหารจัดการเอกสารของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี มาร่วมแชร์วิธีการดำเนินงาน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เป็นต้น

ตลอดสองปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชาคมวลัยลักษณ์ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน  ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน และเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลคิดเป็นร้อยละร้อย   ซึ่ง    ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะทำให้บริหารจัดการงานสำนักงานทั้งในเชิงมิติเวลา คุณภาพของงาน     การติดตามงาน ความสะดวก ทันสมัย เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยแล้ว  ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งค่ากระดาษ ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างบุคลากรให้มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนหลายล้านบาทต่อปี  ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัล Thailand Digital Transformation 2021  ประเภทองค์กร Strategies  ดีเด่นที่พลิกโฉมด้วย Digital Transformation ปรับแปลงกกระบวนการทำงานแบบเดิมสู่กระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  การใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกกฎหมายรับรองไว้อย่างสมบูรณ์แบบ  จากงานประกวดชิงรางวัล Thailand Digital Transformation 2021  เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาระบบงานทั้งในส่วนของ Software  กระบวนการทำงาน  ปัจจัยเกี่ยวข้องอื่น ๆ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและบุคลากร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน  ในการนี้จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงานต่าง ๆ