เครือข่าย doms

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และทีมผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป   เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจระบบงานในส่วนที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม และร่วมรับฟัง/แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ (นางโสภิดา พัฒน์ทอง) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Zoom รวมทั้งมีตัวแทนหน่วยงานที่มีการใช้งานระบบ Doms ในการบริหารจัดการเอกสารของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี มาร่วมแชร์วิธีการดำเนินงาน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เป็นต้น