blog

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง และเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้และเพื่อ SEO

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสร้างและเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ และ SEO” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญและสามารถนำความรู้จากการอบรมSEO ไปใช้กับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้บุคลากรเขียน Blog เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ขององค์กร และเป็นเครื่องมือในการทำ Backlink มายังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เมื่อวันวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม  2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงได้เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ หน่วยงานประจำปี 2565 เกี่ยวกับการอัปเดต Blog

                                      อบรม blogอบรม blogอบรม blogอบรม blog