ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลาง 5ส Green ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้าน 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรองอธิการบดี(รองศาสตราจารย์ ด.วรวุฒิ สมศักดิ์) เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งได้มีผลสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคือ 1. คะแนนประเมินหน่วยงาน 5ส : ใช้คะแนนที่ดีที่สุดเป็นคะแนนของหน่วยงาน– self-audit เดือนกรกฎาคม – ตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม  2. หน่วยงานที่ส่งประกวด 5s model award 2022 : ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 มิ.ย.- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ- ศูนย์กิจการนานาชาติ- ส่วนสื่อสารองค์กร
– สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ3. การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ : อาคารเป้าหมาย ได้แก่ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล- ประสานวิทยากรในการจัดอบรม 1 วัน (ทั้ง 2 พื้นที่ปฏิบัติ) หรือ 2 วัน (วันละ 1 พื้นที่ปฏิบัติ)4. การอบรมความรูื 5ส ออนไลน์ : เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 5. คู่มือ 5ส : ฝ่ายวิชาการปรับมาตรฐานเพิ่มเติมเล็กน้อย- นำคู่มือ 5ส ฉบับปรับปรุงเป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจประเมิน 5ส  6. การตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 จะมีการนำมาตรฐานพื้นที่มาใช้คิดคะแนนรวมของหน่วยงาน

ประชุม5ส