อาชีวศึกษาดูงาน

นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานการเป็นเลขานุการมืออาชีพ และระบบ DOMS

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66  งานสำนักงานเลขานุการ และงานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ให้การต้อนรับและบรรยายแก่นร. นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน การจัดการงานเลขานุการและระบบสำนักงานดิจิทัล  ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5

โดยมีรองอธิการบดี ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  กล่าวต้อนรับ และมีนางโสภิดา พัฒท์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ บรรยายภาพรวมเบื้องต้นของงานเลขานุการ และงานสำนักงานดิจิทัล  รวมทั้งนางเกศิณี  พรหมชาติ ผู้กำกับดูแลงานสำนักงานเลขานุการ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการบรรยายเกี่ยวกับเป็นเลขานุการมืออาชีพ  โดย นางธัญญา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการอธิการบดี นางนันท์นภัส เหมทานนท์ เลขานุการรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสำนักงานดิจิทัล โดยนางประไพ  ศรีบุญเอียด หัวหน้างานบริหารสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์  ในการบรรยายครั้งนี้นักศึกษาให้ความสนใจและร่วมซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาชีวศึกษาดูงาน

อาชีวศึกษาดูงาน

อาชีวศึกษาดูงานอาชีวศึกษาดูงาน