innovation day 2566

นำเสนอผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2566

                 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวประไพ การชนะไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม ในกิจกรรม WU Innovation Day 2023 “นิทรรศการและการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน ศูนย์ สถาบัน ส่วน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในหัวข้อระบบงานรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ด้วยระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)”   จัดโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานสังกัด ศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า  เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนางานและการระดมความคิด (Brainstorming)  ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566  มีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน
             รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า งาน WU Innovation Day 2023 ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนางานของกลุ่ม ศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย และสำนักงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในระดับมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานจะได้นำผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วมีการนำไปใช้จนเกิดผลลัพทธ์ที่ดี ตามหลักประสิทธิภาพการทำงาน “ลดขั้นตอน ลดเวลา และประหยัดงบประมาณ” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นับว่าเรื่องนี้เป็นจุดมุ่งเน้นตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
             ทั้งนี้ ภายในงาน WU Innovation Day 2023 มีผลงานนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้นจำนวน 28 ผลงาน จากหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย หน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน / ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ /หน่วยตรวจสอบภายใน / ศูนย์กิจการนานาชาติ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  หน่วยงานขนาดกลาง ได้แก่ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ / อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ / ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร /ส่วนการเงินและบัญชี / ศูนย์บริหารทรัพย์สิน / ส่วนพัสดุ / ศูนย์บริการวิชาการ /ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา / ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา/อุทยานพฤกษศาสตร์ / ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ / ส่วนสื่อสารองค์กร / ส่วนนิติการและหน่วยงานขนาดใหญ่ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ส่วนบริการกลาง/ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ส่วนอาคารสถานที่ / ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล/ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม / ศูนย์บริการการศึกษา

 

innovation day 2566

innovation day 2566

innovation day 2566

innovation day 2566

innovation day 2566