บรรยายการบริหารจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยระบบ DOMS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ และ ทีมผู้ดูแลระบบ DOMS ส่วนกลาง และ ประจำหน่วยงาน ได้บรรยายการบริหารจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยระบบ DOMSพร้อม Workshop
แก่ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง E-Testing 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล