บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร OKRs

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร OKRs เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารไทยบุรี