บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ

a

นางโสภิดา  พัฒน์ทอง

หัวหน้าส่วน

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ning

นางสาวสุภักดิ์  มูลอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ja

นางพุทธมนต์  ทองมี

พนักงานธุรการ

งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

ke

นางเกศิณี พรหมชาติ

หัวหน้างาน

อัญธิษา

นางอัญธิษา ตรึกตรอง

พนักงานธุรการ

ปัญญ์รวี

นางสาวปัญญ์รวี พูลเกิด

พนักงานธุรการ

เลขานุการ

นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธัญญา

นางธัญญา พูลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pu

นางสาวจิรา  จอกทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fon

นางวันวิสา  ชุติธรพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pan

นางพุทธิมา  ผลวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

peng

นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

yung

นางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

่jaree

นางนันท์ภัส  เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภูริภัทร

นายภูริภัทร์  มากสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

lugka

นางสาวกรรณิการ์ วิรุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณและไปรษณีย์

piak

นางประไพร  ศรีบุญเอียด

หัวหน้างาน

nui

นางเพ็ญประภา  ขาวเขียว

พนักงานธุรการ

so

นางสาวเสาวรส ไชยโม

พนักงานธุรการ

ทัศนีย์

นางสาวทัศนีย์ จันทร์คง

พนักงานธุรการ

tanu

นายธนูศิลป์  แก้วพิชัย

นายช่างเทคนิค

chon

นางสายชล  จันทร์เอียด

พนักงานธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราว งานช่วยนักบริหารงานและประชุม

keiw

นางศิริพร  เทพเฉลิม

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

นางสาวนันทวัน  ม่วงภาพ

พนักงานบริการ

นางสาวศิริพร  มุสาเหม

พนักงานบริการ

นางสาวอภิสรา  ศรีสุวรรณ

พนักงานบริการ

 

พนักงานบริการ

ลูกจ้างชั่วคราว งานช่วยนักบริหารงานและประชุม

ton

นายวัชรินทร์  นวลอนงค์

พนักงานบริการ

นายประพันธ์  ทองซุ่ย

พนักงานบริการ