บุคลากร

นางโสภิดา พัฒน์ทอง

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวสุภักดิ์ มูลอักษร

นางพุทธมนต์ ทองมี

งานช่วยนักบริหารงานประชุม

นางเกศิณี พรหมชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรัญญา พละบุญ

อัญธิษา

นางอัญธิษา ตรึกตรอง

เลขานุการอธิการบดี

นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ

ธัญญา

นางธัญญา พูลสวัสดิ์

เลขานุการรองอธิการบดี (ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์)
และผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว)

นางวันวิสา ชุติธรพงษ์

เลขานุการรองอธิการบดี(รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี)
และผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์)

ภูริภัทร

นายภูริภัทร มากสังข์

ปัญญ์รวี

นางสาวปัญญ์รวี พูลเกิด

เลขานุการรองอธิการบดี(รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์)
และผู้ช่วยอธิการบดี(ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์)

เลขานุการรองอธิการบดี(ศ.ดร.วรรณ ชูฤทธิ์)
และผู้ช่วยอธิการบดี(ดร.มงคล ธีรนานนท์)

นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว

เลขานุการรองอธิการบดี(รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์)
และผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์)

นางนันท์นภัส เหมทานนท์

เลขานุการรองอธิการบดี(รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด)
และผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์)

นางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร

งานเครือข่ายภาคใต้ตอนบน

นางสาวกรรณิการ์ วิรุณ

งานสารบรรณและไปรษณีย์

นางประไพ ศรีบุญเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเพ็ญประภา ขาวเขียว

นางสาวเสาวรส ไชยโม

นายธนูศิลป์ แก้วพิชัย

ทัศนีย์

นางสาวทัศนีย์ จันทร์คง

นางสายชล จันทร์เอียด

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราวงานช่วยนักบริหารงานและประชุม

นางศิริพร เทพเฉลิม

นางสาวลัดดาวัลย์ ยีสา

พนักงานบริการ

นางสาวนันทวัน ม่วงภาพ

นางสาวภัทรภรณ์ ทองปะนะ

นางสาวชุลีพร ภิรมย์

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน งานสารบรรณและไปรษณีย์

นายวัชรินทร์ นวลอนงค์

นายประพันธ์ ทองซุ่ย