บุคลากร

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
หัวหน้าส่วน

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวสุภักดิ์  มูลอักษร
พนักงานธุรการ

นางพุทธมนต์  ทองมี
พนักงานธุรการ

งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

นางเกศิณี  พรหมชาติ
หัวหน้างาน

ree2

นางสาวสุรีย์พร  อ้วนล่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอัญธิษา  ตรึกตรอง
พนักงานธุรการ

นางสาวปริมประภา  เขมะกะ
พนักงานธุรการ

เลขานุการอธิการบดี

นางสาวจิรา  จอกทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอรวรรณ  สิงหสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

นางวันวิสา  ชุติธรพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

นางธัญญา  พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางพุทธิมา  ผลวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางนันท์นภัส  เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม

นางอุไรวรรณ  อังคณาวิสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเครือข่ายภาคใต้ตอนบน

นายอัครวิทย์  ดอกกฐิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณและไปรษณีย์

นางประไพ  ศรีบุญเอียด
หัวหน้างาน

นางทัศนีย์  จิตแจ่ม
พนักงานธุรการ

นางเพ็ญประภา  ขาวเขียว
พนักงานธุรการ

นางสาวเสาวรส  ไชยโม
พนักงานธุรการ

นายธนูศิลป์  แก้วพิชัย
นายช่างเทคนิค

นางสายชล  จันทร์เอียด
พนักงานธุรการไปรษณีย์

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

นางศิริพร  เทพเฉลิม
พนักงานบริการ

นางสาวลัดดาวัลย์  ยีสา
พนักงานบริการ

นางพัชรี  ช่วยสังข์
พนักงานบริการ

นางสาวภัทรภรณ์ ทองปะนะ
พนักงานบริการ

พนักงานชั่วคราวรายวัน งานสารบรรณและไปรษณีย์

นายวัชรินทร์  นวลอนงค์
พนักงานบริการ

นายดนัย  ไพนุพงศ์
พนักงานบริการ