แนะนำหน่วยงาน

     

ส่วนอำนวยการและสารบรรณเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มีสถานที่ปฏิบัติงานบริเวณชั้น 1  และชั้น  2 ของอาคารบริหาร  มีหน้าที่ในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ  อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารมีการแบ่งงาน เป็น 3 งาน : (1) งานบริหารทั่วไปแลtธุรการ (2) งานสารบรรณและไปรษณีย์ (3) งานช่วยนักบริหารและงานประชุม 

นอกจากนี้เรายังให้บริการ แก่หน่วยงานต่างๆ อีก 1. ศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร 2.ให้บริการด้านไปรษณีย์ แก่หน่วยงานต่างๆ บุคลากรและนักศึกษา ตั้งอยู่บริเวณ 1 ของอาคารไทยบุรี     ภายใต้ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่วนอำนวยการและสารบรรณยังคงมีการพัฒนาระบบต่างๆ รวมทั้งการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยยึดหลักธรรมวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “มุ่งประโยชน์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้พอใจบริการ คนทำงานเป็นสุข”