ประชุมส่วน

ประชุมส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนเกี่ยวกับการระดมความคิดในการจัดทำข้อมูลกลยุทธ์จุดแข็งจุดอ่อน โดยหัวหน้าส่วน นางโสภิดา พัฒน์ทอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร A  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการจัดประชุมส่วนเพื่อจัดทำข้อมูลกลยุทธ์จุดแข็งจุดอ่อน ตามที่มหาวิทยาลัยจะมีโครงการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการในกลุ่มรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในย่างก้าวต่อไป” ในวันศุกร์ที่ 25 – 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมท่าศาลา คาบาน่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ความเสี่ยง และกำหนดทิศทางการดำเนินของมหาวิทยาลัยในอนาคต  ซึ่งมีหัวข้อที่หน่วยงานจะดำเนินการระดมความคิดดังนี้

1. จุดอ่อนและความเสี่ยงของหน่วยงานในกำกับ
2. จุดอ่อนและความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในอนาคต
3. กลยุทธ์การสร้างจุดแข็งให้หน่วยงานในอนาคต
4. ทิศทางที่ควรจะเป็นของมหาวิทยาลัยในอนาคต

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ zoom cloud สำหรับงานประสานงานกรุงเทพฯ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันธ์ภายในหน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมเซอร์ไพรวันเกิดให้หัวหน้าส่วน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำสำหรับบุคคลภายในส่วน

ประชุมส่วน

ประชุมส่วน

 

ประชุมส่วน