ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วม Kick off Happy 5S Green & Big Cleaning Day พร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ต้อนรับปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off Happy 5S Green & Big Cleaning Day : 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภารกิจด้าน 5ส และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการ 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน “สวัสดีปีใหม่ & บอกเล่าความร่วมมือ – ความสำเร็จ” และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา และผ่านทางรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำมาตรฐาน 5ส มาใช้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวก ปลอดภัย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองพื้นที่ต้นแบบ 5 ส ระดับชาติรางวัล 5S Model Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยกระดับการดำเนินงาน 5ส ไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มาผนวกรวมกับการดำเนินงาน 5ส พัฒนาเป็น “มาตรฐาน 5ส Green” เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง UI Green Metric Ranking

Kick off Happy 5S Green & Big Cleaning DayKick off Happy 5S Green & Big Cleaning DayKick off Happy 5S Green & Big Cleaning Day