ประชุมติดตามงานประจำเดือนสิงหาคม

ประชุมติดตามงานประจำเดือน

เมื่อวันศุกร์ที่  2 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนสิงหาคม 2565    มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมบริหาร  นโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  การมอบหมายงานในภารกิจต่างๆ ที่ได้รับหมาย  หรือหากมีกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการก็จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีการดำเนินการประชุมติดตาม   งานทุกๆ เดือนเป็นไปตาม OKRs หน่วยงาน