ประชุมติดตามงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อวันพุธที่  19 มิถุนายน  2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหัวหน้าหน่วยงาน