ประชุมติดตามปัญหา

ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีมแอดมินผู้ดูแลระบบระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประชุมร่วมกับบริษัท เพื่อติดตามปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ที่ได้มีการแจ้งให้มีการแก้ไข การสาธิตระบบที่ได้มีการแก้ไข  และการตรวจสอบข้อมูลตาม TOR สัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA   รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดระบบ Email ในระบบ Doms

ทีมแอดมินผู้ดูแลระบบระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประชุมร่วมกับบริษัท เพื่อติดตามปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ จะมีการประชุมร่วมกับบริษัทเป็นประจำ ซึ่งระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลและวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส(DOMS)เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยและมีการปรับปรุง/พัฒนาอยางต่อเนื่องเพื่อใหระบบงานสนับสนุนการทํางานได้อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น และเป็นระบบที่หน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องมีการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย

 

ประชุมติดตามปัญหา

ประชุมติดตามปัญหา