ประชุมผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2562

อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รับฟังและร่วมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งในส่วนของชุมชนและมหาวิทยาลัย และหลังจากการประชุมผู้นำชุมชนรายรอบได้เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ด้วย