ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  มีการประชุมผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ศาลาคู่ สวนวลัยลักษณ์