ประชุมทีม admin ระบบ doms

ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.

ประชุมระบบ doms

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีมแอดมินระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจทัล ได้ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล. เพื่อปรึกษาหารือปัญหา  ติดตามงานประเด็นที่จะต้องติดตามจากบริษัท และแนวทางพัฒนาการใช้งานในปีงบประมาณ 2566

ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นระบบบริหารจัดการงานที่ทันสมัย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน เพราะมีวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) ในกระบวนงานจัดทำเอกสารเพื่อลงนาม การพิจารณาสั่งการ การให้ความเห็น การอนุมัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ขจัดปัญหาเรื่องการทำงานแบบเดิมที่ต้องลงนามในกระดาษ

ระบบ Doms ทำให้สะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทำงานแบบออนไลน์ที่อาจไม่จำเป็นต้องไปทำงานในสำนักงานเท่านั้นก็ได้ เพียงแต่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำงานได้ ผู้บริหารสามารถลงนามมาได้จากทุกที่ บุคลากร อาจารย์ ก็สามารถปฏิบัติงานได้ ติดตามงานได้สะดวกง่าย รู้ได้ว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว เป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่เห็นได้ชัดเจนมากๆ….จากช่วงที่มีสถานการณ์โควิด หลายๆ คนต้องมีการกักตัวไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ แต่การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานก็สามารถได้โดยไม่ทำให้การดำเนินงานต่างๆ หยุดชะงัก…..บางท่านก็มีการทำงานผ่านระบบ Doms ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน ดึกดื่นแค่ไหนก็ทำได้ ไม่จำกัดเฉพาะในเวลาทำงาน…ดังคำที่ว่า….. Doms…Anytime Anywhere  แต่บางครั้งยังมีปัญหาในการใช้งาน ทีม Admin จึงมีการประชุมร่วมและติดตามงานประเด็นต่างๆ กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ประชุมทีม admin ระบบ doms