ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีมแอดมินระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจทัล ได้ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล. เพื่อปรึกษาหารือปัญหา  ติดตามงานประเด็นที่จะต้องติดตามจากบริษัท และแนวทางพัฒนาการใช้งานในปีงบประมาณ 2566

ประชุมระบบ doms