รายงานตรวจการจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล

ประชุมรายงานตรวจการจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล

ตามทีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ  มีระบบบริหารจัดการงานที่ทันสมัย  ขั้นตอนการทำงาน กระทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า  โดยในแผนพัฒนาระยะที่ 1 (2560-2564) ได้กำหนดไว้ชัดเจน ปี 2564 มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารจัดการสำนักงานไร้กระดาษ และต้องใช้วิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนงานจัดทำเอกสารเพื่อลงนาม การพิจารณาสั่งการ การให้ความเห็น การอนุมัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ขจัดปัญหาเรื่องการทำงานแบบเดิมที่ต้องลงนามในกระดาษ และต้องทำงานในสำนักงานเท่านั้น จึงไม่มีความสะดวกหากบุคลากร หรือผู้บริหารอยู่นอกพื้นที่ก็ไม่สามารถสอนุมัติสั่งการ

โดยได้มีการใช้งานระบบมาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2564 และในปี 2565 ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษาระบบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565  ทีมงานผู้ดูแลระบบได้มีการประชุมรายงานตรวจการจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2565 (งวดที่ 1)