ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  โดยทีมงานผู้ดูแลระบบบริหารจัดการกลาง ได้ดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้อง ตุมปัง อาคารบริหาร เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินหน่วยงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)   ของหน่วยงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน