ประชุมเลขานุการ

ประชุมเลขานุการผู้บริหารระดับสูง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ  หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการ ประชุมร่วมกับเลขานุการผู้บริหารระดับ เพื่อหารือแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร กรณีเรื่องมีเอกสารต้นฉบับ และกรณีเรื่องลับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์เวชวัฒน์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมเลขานุการผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  เพื่อหารือแนวปฏิบัติในการทำงาน เลขานุการถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารเป็นอย่างมาก เลขานุการที่ดีจะเป็นหน้าเป็นตา เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งองค์กรและผู้บริหาร…ฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการควรมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ประชุมเลขานุการ

ประชุมเลขานุการ