ประชุม admin doms

ประชุม Admin ระบบ DOMS

ทีม Admin ผู้ดูแลระบบ Doms มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมกับบริษัท เกี่ยวกับงานรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมเปิดใช้งานระบบ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมคณะผู้ควบคุมระบบงานรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ (DOMS) จำนวน 1 ระบบ เพื่อติดตามความก้าวในการเตรียมพร้อมการใช้งานระบบ  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับหน่วยงานภายนอก จะทำให้มหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานกระดาษ และเพิ่มความรวดเร็วในการส่งเอกสาร

ประชุมผู้ควบคุมงาน