ประวัติความเป็นมาส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ประวัติความเป็นของส่วนอำนวยการและสารบรรณ   สถานที่ตั้ง ณ อาคารบริหาร