ปิดระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล(DOMS)ในวันที่ 29 กรกฎาคม 25666 เวลา 08.00-16.30 น.

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณได้ใช้ระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลและวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส(DOMS)เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยและมีการปรับปรุง/พัฒนาอยางต่อเนื่องเพื่อใหระบบงานสนับสนุนการทํางานได้อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น

ในการนี้จึงขอปิดระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล(DOMS)ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการปรังปรุงระบบในส่วนที่ไดปรับปรุงใหม่และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความกรุณาแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ปิดระบบ