ปิดให้บริการบริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์(วันเสาร์) ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการชั่วคราว

ตามที่ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  ได้ขยายเวลาบริการเคาน์เตอร์นำจ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์นักศึกษาในวันเสาร์อีกหนึ่งวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าหลักของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่เดือนฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ระลอกที่ ๓  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์  จึงมีผู้มาใช้บริการในวันเสาร์น้อยลงตามไปด้วย  นั้น  ในการนี้ จึงขอปิดให้บริการบริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ให้้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการชั่วคราว