รับรองผู้ว่าราชการและคณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานที่สำคัญของ มวล.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะ จำนวน 20 คน ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ได้แก่  การสร้างนวัตกรรมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมนามันหอมระเหย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน  เกษตรกรรมแบบอัจฉริยะ (Smart Farming) กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี พัฒนางานวิจัยกัญชง ณ แปลงวิจัยกัญชง
บริเวณอาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์  เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อานวยการอุทยานพฤกษศาสตร์  ซึ่งงานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดรับรองอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ บริเวณลานด้านหน้าอุทยานพฤกษศาสตร์