ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการมืออาชีพ

งานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการมืออาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันจันทร์ ที 14 กันยายน 2563  ณ บ้านพักรับรอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทในการสัมมนา  วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารให้มีความเป็นเลขานุการมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ