main-banner2

แบ่งงานที่ปฏิบัติออกเป็น 5 งาน

1.งานบริหารทั่วไปและธุรการ

1.งานหนังสือรับ-ส่ง งานสารบรรณของส่วน

2.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน

3.งานแผนงาน งบประมาณ โครงการการเงิน  ระบบ MIS ระบบ SAP

4.งานการเงินสำรองจ่ายหน่วยงาน (e-Payment)

5.งานทรัพย์สิน งานวัสดุ ครุภัณฑ์

6.งานบุคลากร/คำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/งานประเมินผลฯ

7.งานประกันคุณภาพการศึกษา/ ควบคุมภายใน/ การบริหารความเสี่ยง

8.การประชุมต่างๆ ภายในส่วน/การเวียนแจ้ง เรื่องต่างๆ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

9.ประสานอำนวยการการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นของจังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลาและกองทัพภาคที่ 4

10.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ, ถวายสักการะภายในมหาวิทยาลัย    

11.งานเวบไซต์หน่วยงาน เวบไซต์กรีนเวบไซต์ 5ส ของหน่วยงาน

12.กิจกรรม 5ส และประหยัดพลังงาน

13.อำนวยการกลางและประสานงานทั่วไป

2.งานอำนวยการและการประชุม

1.ดำเนินการจัดประชุมที่ประชุมบริหาร และประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.การจัดกิจกรรมและการจัดงานพิธีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    งานสถาปนามหาวิทยาลัย   งานวลัยลักษณ์เดย์     และงานอื่นๆ/กิจกรรมพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ประสานงานการประชุม ทปอ. และ สออ.  แห่งประเทศไทย ประชุมประสานงานระหว่าง   ผู้บริหารระดับสูงของ อว.

4.จัดระบบและดูแลการประชุมไร้กระดาษ โดยระบบ  E-Meeting

 5.บริการจองห้องประชุม โดยระบบ  E-Booking   และบริการห้องประชุม และรับรองการประชุมสำหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอก

6.วิเคราะห์และจัดซื้อวัสดุ/เครื่องดื่มสำหรับการรับรองแขกและรับรองการประชุม  รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  สำหรับการรับรองแขก/   การประชุมของมหาวิทยาลัยฯ

7.งานบริหารจัดการบ้านพักรับรอง

8.งานสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

9.งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.งานสำนักงานเลขานุการ

1.อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร   การนัดหมาย การเงินการเดินทางและอื่นที่เกี่ยวข้องๆ

2.บริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือ   การวิเคราะห์เอกสารรับเข้าส่งออก การดำเนินการเรื่องผ่านระบบ DOMS  และการติดตามงาน

3.งานต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร

4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

5.ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร

4.งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และไปรษณีย์

1.ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลหนังสือที่มีมาถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนำจ่ายต้นฉบับ/ส่งข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบสำนักงานดิจิทัล  Doms)  ไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องและ/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลหนังสือส่งออกภายนอกองค์กร

3.ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเอกสารสำคัญของ มหาวิทยาลัย (ประเภท คำสั่ง  ประกาศ   ระเบียบ   ข้อบังคับ ข้อกำหนด)

4.จัดหมวดหมู่/จัดเก็บเอกสารตามข้อ1-3  ทั้งที่เป็นต้นฉบับ และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และบริการค้นหาเอกสาร ทั้งที่เป็นต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

5.การบริการจัดทำสำเนาและลงนามรับรองเอกสารสำคัญ

6.ตรวจ/กลั่นกรองความถูกต้องของ หนังสือสำคัญ (คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด)

7.วิเคราะห์หนังสือที่มีถึงมหาวิทยาลัยเพื่อนำจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง/ร่างหนังสือโต้ตอบและหนังสือที่มีมาถึงมหาวิทยาลัยและ/หรือผู้เกี่ยวข้องประเภทอื่นๆ

9. ให้บริการคำปรึกษาด้านระบบสารบรรณทั่วไปและระบบ DOMs งานบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10.งานจัดการศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12.ให้บริการวิชาการด้านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรณีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน

5.งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ

1.งานเลขานุการและงานประสานผู้บริหารงานกำกับติดตาม ตรวจสอบงานต่าง ๆของงานประสานงานฯ

2.งานประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในของงานประสานงานฯ

3.งานแผนงานและงบประมาณของงานประสานฯ

4.งานพัฒนาระบบงานใหม่

5.งานการเงิน (ตรวจสอบเอกสาร/รายงานเบิกเงิน ชดเชย/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์)

6.งานประสานงานรับจ่ายเช็ค

7.งานพัสดุ

8.งานบริการห้องประชุม (ณ กรุงเทพมหานคร)

9.งานรับสมัครงานของมหาวิทยาลัย    (ณ กรุงเทพมหานคร)

10.งานลงนามสัญญา (ณ กรุงเทพมหานคร)

11.งานจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (ภารกิจเฉพาะของงานประสานงานฯ)

12.งานประเมินผลความพึงพอใจ(ประเมินยานพาหนะ ที่ใช้ ณ กรุงเทพมหานคร)

13.งานจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายและประสานงานนิติบุคคล

14.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย