ภารกิจส่วนอำนวยการและสารบรรณ

แบ่งเป็น 3 งาน

1.งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ

1. งานหนังสือรับ-ส่งของส่วนฯ งานสารบรรณส่วน

2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน(เลขานุการ)

3. งานแผนงาน งบประมาณ ระบบ WU MIS (SAP)

4. งานทรัพย์สิน งานวัสดุ ครุภัณฑ์

5. งานบุคลากร/งานประเมินผลฯ

6. งานประกันคุณภาพการศึกษา/ ควบคุมภายใน /การบริหารความเสี่ยง

7. การประชุมต่างๆ ภายในส่วน/การเวียนแจ้ง เรื่องต่างๆ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

8. ประสานอำนวยการกิจกรรมเทิด พระเกียรติ, ถวายสักการะ, การเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นของ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย 

9. งานเวบไซต์หน่วยงาน เวบไซต์กรีน เวบไซต์ 5ส ของหน่วยงาน

10.กิจกรรม 5ส และประหยัดพลังงาน

11.อำนวยการกลางและประสานงานทั่วไป

2.งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

1.อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการนัดหมาย การเงินการเดินทาง และอื่นที่เกี่ยวข้องๆ

2.บริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ร่างโต้ตอบ หนังสือการวิเคราะห์เอกสารรับเข้าส่งออก การดำเนินการเรื่องผ่านระบบ DOMS และการ ติดตามงาน

3.งานต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร

4.ดำเนินการจัดประชุมที่ผู้บริหารมอบหมาย

5.จัดระบบการใช้ห้องประชุมโดยระบบการจองห้องประชุมอิเลคทรอนิกส์ (E-booking)

6.บริการห้องประชุมและรับรองการประชุมสำหรับบุคคลภายใน/หน่วยงานภายนอก

7.งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ(ศูนย์เลขานุการกลางฯ)

8.สำนักงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

9.งานบริหารจัดการบ้านพักรับรอง 

10.งานบริการและรับรองแขกของผู้บริหาร

11.การจัดกิจกรรมและการจัดงานพิธีต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวลัยลักษณ์เดย์ งานสถาปนามหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ/กิจกรรมพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย

12.ประสานงานการประชุม ทปอ. และ สออ. แห่งประเทศไทย ประชุมประสานงานระหว่าง ผู้บริหารระดับสูงของ อว.

 

 

3.งานสารบรรณและไปรษณีย์

1. งานบริหารจัดการระบบสำนักงานดิจิทัลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 งานอบรมการใช้งานระบบ DOMs งานฝึกอบรมและงานให้คำปรึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูง

3.งานบริหารจัดการหนังสือรับจากภายนอกและจัดเก็บหนังสือภายนอก

4. งานบริหารจัดการหนังสือส่งออกภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน ระบบDOMS และงานจัดเก็บหนังสือส่งภายนอก

5.งานกลั่นกรองหนังสือคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ข้อกำหนด/ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานลงทะเบียนคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ข้อกำหนด/ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และงานโอนจัดเก็บหนังสือคำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ข้อกำหนด/ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

6.ให้บริการวิชาการด้านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

7.จัดระบบงานรับส่งเอกสารกับ นปม.กท/หน่วยงานภายนอก และการเวียนแจ้งเรื่องภายในมหาวิทยาลัย

8.การบริการจัดทำสนำเราและลงนามเอกสารสำคัญ

9.ดำเนินการจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนตามใบอนุญาตเลขที่ 25/2536

10.คัดแยกและนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ที่ส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัย

11.ให้บริการวิชาการด้านระบบสำนักงานดิจิทัล

12.งานจัดการศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์