มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประจำเดือนประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา ณ ห้องระเบียงบรรณ  อาคารศูนย์บรรณสารฯ ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ