แม่ฟ้าหลวงดูงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานระบบ DOMS

วันนี้(2 มิถุนายน 2566)ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และนางโสภิดา พัฒน์ทอง รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 7 คน นำโดย นางสาวกัญหา หยุ่นตระกูล รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหาร ศึกษาดูงาน “ระบบสำนักงานดิจิทัลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”  ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมีนางประไพ  ศรีบุญเอียด หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ของงานบริหารสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  บรรยายเกี่ยวกับระบบสำนักงานดิจิทัลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ความสำคัญในการใช้งานระบบ และการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการใช้งานทุกระดับ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญในการใช้งานของระบบ และในการบรรยายจะเน้นการสร้าง workflow  ภายในองค์กร

แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงาน