มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ Doms มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Doms) ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องประชุมริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  นางโสภิดา พัฒน์ทอง รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ  และ ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล แนะนำทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และบรรยาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะศึกษาดูงานจากแม่ฟ้าหลวง กับส่วนอำนวยการและสารบรรณ และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล